Torin käyttöehdot

Yksityinen ilmoittaja

Tori.fi:n yksityiset ilmoitukset on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöille. Yritys ei saa Tori.fi-palvelussa esiintyä yksityisenä henkilönä. Torilla on oikeus puuttua tilanteisiin, joissa epäilemme yrityksen ilmoittavan yksityishenkilönä.Yksityiset henkilöt sopivat keskenään kaupan ehdot (kirjattuna esim. kauppakirjaan), ja sitoutuvat sopimuksellaan niitä noudattamaan.

Ikäraja

Voidaksesi käyttää Palveluitamme sinun on oltava vähintään 15-vuotias. Alle 15-vuotiaat voivat hyödyntää Palveluitamme ainoastaan huoltajansa valvonnassa ja näiden hyväksynnällä sekä Yleisten ehtojemme mukaisesti.

Erimielisyyksien ratkaiseminen palvelua koskien

Pyrimme aina ratkaisemaan tuotteitamme tai palveluitamme koskevan erimielisyyden neuvottelemalla. Jos tarjoamiamme tuotteita tai palveluita koskevaa erimielisyyttä ei kuitenkaan saada ratkaistuksi neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

Oikeudelliset epäselvyydet

SCM Suomi Oy pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa tai olla julkaisematta ilmoituksia, joissa itse ilmoitukseen, myytäväksi ilmoitettuun kohteeseen tai ilmoittajaan SCM Suomi Oy:n saaman tiedon mukaan liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä. SCM Suomi Oy:llä ei ole mitään vastuuta ilmoittajaa kohtaan, vaikka myöhemmin ilmenisi, että kyseiset oikeudelliset epäselvyydet ovat olleet perusteettomia.

Muutosoikeus

SCM Suomi Oy pidättää oikeuden muuttaa Tori.fi-palvelun ehtoja. Ilmoittajalle ilmoitetaan muutoksista hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutosten astumista voimaan. Mikäli ilmoittaja ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus luopua Tori.fi-asiakkuudestaan. Ilmoittajan katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli käyttää Tori.fi-palveluita muutosten voimaantulon jälkeen. Muutokset, jotka ovat selkeästi ilmoittajien eduksi, astuvat kuitenkin edellä mainitusta huolimatta voimaan välittömästi ilman erillistä suostumusta.

Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa ei palautusoikeutta

Tori.fi-palvelun kautta yksityiseltä henkilöltä hankittuihin tuotteisiin tai palveluihin ei sovelleta kuluttajasuojalain mukaista palautusoikeutta. Jos käytetty tavara on ostettu yksityishenkilöltä, kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan  kauppalakia, jonka säännökset virheen määrittelyn osalta ovat pitkälti kuluttajansuojalakia vastaavia. Mikäli tuote tai palvelu ei vastaa myyjän antamaa kuvausta, kannattaa ostajan olla yhteydessä myyjään asian ratkaisemiseksi. Jos asia ei ratkea toivotulla tavalla, esim. kaupan purku, ostaja voi saattaa riitatilanteen viranomaistahojen ratkaistavaksi.

Huom! Yksityishenkilöiden lisäksi Torissa toimii myyjinä myös yrityksiä eli Tori-kauppiaita, ja heiltä hankittuihin tuotteisiin ja palveluihin kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja ja palautusoikeus.

Tori.fi-brändille epäsovelias ilmoitusten sisältö

SCM Suomi Oy pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta, milloin tahansa poistaa tai muokata palvelussa olevia ilmoituksia, joiden se katsoo olevan epäsoveliaita.

Kuvat ja tekstit

SCM Suomi Oy pidättää oikeuden muuttaa ilmoitusten otsikointia ylläpitääkseen verkkosivuston laatua. SCM Suomi Oy:llä on myös oikeus jättää julkaisematta ilmoituksissa sellaiset kuvat, joiden se ei katso olevan asiaankuuluvia tai jotka eivät ole Tori.fi:n sääntöjen mukaisia.

Vesileimat

Julkaistaviin kuviin lisätään vesileima. Tämä tehdään, jotta kuvia ei käytettäisi sellaisissa muissa yhteyksissä, joita ilmoittaja ei ole hyväksynyt.

Vastuu

Ilmoittajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa ilmoituksistaan. SCM Suomi Oy ei myöskään vastaa ilmoitetuista tuotteista tai palveluista. Ilmoittaja hyväksyy, että ilmoitus tai sen osa voidaan esittää myös Tori.fi:n yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla samojen ehtojen mukaisesti kuin ilmoituksia esitetään Tori.fi:ssä.

SCM Suomi Oy ei vastaa siitä, että Tori.fi-palvelu toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Teknisistä ongelmista aiheutuvien vahinkojen korvausvastuun enimmäismäärä on rajoitettu ilmoituksesta maksettuun hintaan.

SCM Suomi Oy, sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä sen yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat jotka mahdollisesti aiheutuvat myyjälle, ostajalle tai kolmannelle osapuolelle ilmoitusten sisällöstä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä, tai muutoin Tori.fi-palvelun sääntöjen, voimassa olevan lain tai kolmannen oikeuksien vastaisesta kolmansien osapuolten toiminnasta/laiminlyönnistä.

Voimassaolo

Nämä säännöt ja yleiset ehdot astuvat voimaan 3.10.2013.

 

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö