Vastuu

Ilmoittajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa ilmoituksistaan. SCM Suomi Oy ei myöskään vastaa ilmoitetuista tuotteista tai palveluista. Ilmoittaja hyväksyy, että ilmoitus tai sen osa voidaan esittää myös Tori.fi:n yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla samojen ehtojen mukaisesti kuin ilmoituksia esitetään Tori.fi:ssä.

SCM Suomi Oy ei vastaa siitä, että Tori.fi-palvelu toimii virheettömästi tai ilman käyttökatkoja. Teknisistä ongelmista aiheutuvien vahinkojen korvausvastuun enimmäismäärä on rajoitettu ilmoituksesta maksettuun hintaan.

SCM Suomi Oy, sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä sen yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat jotka mahdollisesti aiheutuvat myyjälle, ostajalle tai kolmannelle osapuolelle ilmoitusten sisällöstä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä, tai muutoin Tori.fi-palvelun sääntöjen, voimassa olevan lain tai kolmannen oikeuksien vastaisesta kolmansien osapuolten toiminnasta/laiminlyönnistä.

 

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö